PENGAJARAN ISRA’ MI’RAJ

Isra’ Mi’raj Dan Palestin
Bagai Aur Dengan Tebing

Peristiwa menakjubkan di bulan Rejab yang merupakan salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan Rasulullah saw. yang juga mempunyai pengertian yang sangat penting kepada kaum muslimin adalah Isra’ Mi’raj. Iaitu peristiwa dimana diperjalankannya Rasulullah saw. oleh Allah swt di suatu malam bulan Rejab pada tahun ke-11 dari kenabiannya, dari Masjid al Haram di Mekah ke Masjid al Aqsha di Palestin dengan mengenderai Buraq, kemudian naik ke langit yang ke tujuh hingga ke Sidratu al Muntaha, untuk diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah.

“Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambaNya (Muhammad saw.) pada suatu malam dari Masjid al Haram ke Masjid al Aqsha, yang telah Kami berkahi sekitarnya, agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami” (Q.S Al Isra’: 1)

Isra’ Mi’raj berlaku setelah sejumlah peristiwa menyedihkan menimpa Rasulullah saw. Belum lagi hilang bagaimana beratnya Rasulullah saw dan para sahabat yang mulia menghadapi pemulauan penuh dari kafir Quraisy di Lembah Bani Hasyim selama tiga tahun iaitu sejak tahun ke-7 hingga ke-10 dari kenabiannya, bapa saudaranya (Abu Thalib) pula yang selama itu melindunginya telah meninggal dunia. Kemudian disusuli pula dengan kewafatan isterinya yang tercinta, Saidatina Khadijah. Tahun ke-10 dari kenabiannya ini memang penuh dengan peristiwa duka dan ramai yang menyebutnya sebagai “Amul Hudzni” (tahun kesedihan). Tambahan lagi ketika itu, berlakunya tekanan yang semakin kuat dari kaum kafir Quraisy terhadap da’wah Rasulullah saw disamping penduduk Thaif yang memperlakukan Rasulullah saw secara tidak manusiawi tatkala baginda saw. mencari nusrah kepada mereka. Sebagai manusia biasa, rentetan peristiwa itu sudah tentunya menjadikan baginda saw merasa sedih. Pada saat itulah Allah dengan segenap qudrah dan iradahnya, mengisra’ dan mi’rajkan Rasulullah saw.

Terdapat dua perkara utama sekurang-kurangnya yang dapat disebut sebagai inti dari peristiwa Isra’ dan Mi’raj tersebut. Pertama: Rasulullah saw. menyaksikan secara langsung tanda-tanda kebesaran Allah; Kedua: adalah seleksi(penapisan atau penyaringan)keimanan. Salah satu tanda terbesar yang dimaksudkan adalah Sidratul Muntaha yang berada di langit yang ke tujuh. Selain itu diperlihatkan pula malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dan Nur Ilahi yang semuanya merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan keindahan, keagungan dan kebenderangannya. Kemudian Allah mendekati Rasulullah dan mewahyukan secara langsung kewajipan mendirikan solat 5 waktu sehari semalam.

“Tatkala Sidratul Muntaha ditutupi oleh bermacam hal yang melingkupinya, tetapi pandangannya (Rasulullah saw.) tidak sampai menyimpang dan tidak pula melampauinya(Sidratul Muntaha). Sesungguhnya dia (Rasulullah saw.) telah melihat sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah Yang Maha Agung” (Q.S Al Najm: 16-18)
“Sesungguhnya dia (Muhammad saw.) benar-benar telah melihatnya (jibril) untuk yang kedua kalinya (dalam bentuk aslinya) di dekat Sidratul Muntaha. Di dekatnya terdapat Jannatul Ma’wa” (Q.S Al Najm: 13-15)

Sedangkan tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan dalam Isra’ adalah kenderaan Buraq, kemudian dihidupkannya kembali kesemua nabi-nabi untuk menjadi makmum di belakang Rasulullah saw. dalam solat jama’ah di Baitul Maqdis sebagai takrim (penghormatan) sekaligus mukjizat bagi Rasulullah saw.

Peristiwa Isra’ dan Mi’raj yang tidak mungkin dijangkau oleh akal biasa, tidak sangsi lagi berfungsi sebagai ujian bagi kaum muslimin saat itu. Ketika mengetahui bahawa Rasulullah saw bercerita tentang Isra’ Mi’raj dengan segenap peristiwa ghaib yang menyertainya, sebahagian kecil kaum muslimin yang lemah imannya menjadi ragu lalu murtad. Tetapi bagi sebahagian besar yang lainnya, peristiwa itu justeru semakin memperkuat keyakinan mereka akan kebesaran Allah dan kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. Maka Isra’ Mi’raj seakan-akan menjadi penapis atau penyaring mana mukmin yang sejati dan mana pula yang bukan. Ini sangat diperlukan untuk perjalanan da’wah berikutnya yang terbukti semakin berat dan hanya mereka yang teguh sahaja yang mampu memikulnya.

“Dan (ingatlah) tatkala Kami wahyukan kepada engkau (Muhammad saw.) bahawa sesungguhnya Rabbmu telah mengepung (mengetahui sikap) manusia (Quraisy). Dan tidaklah Kami jadikan penglihatan yang Kami tunjukkan kepada engkau melainkan (ia) sebagai cubaan bagi manusia……..” (Q.S Al Isra’: 60)

Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas berkata: “Penglihatan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah penglihatan nyata yang disaksikan oleh Rasulullah saw. pada malam peristiwa Isra’ dan Mi’raj.”

Di luar dari dua perkara di atas, boleh pula disebut bahawa peristiwa Isra’ dan Mi’raj merupakan isyarat bahawa Rasulullah saw. akan memiliki negara berdaulat yang wilayah kekuasaannya meliputi Yathrib, Madyan-Thur Sina di Mesir, Baithlehem dan Baitul Maqdis di Palestin iaitu tempat dimana Rasulullah dusinggahkan dalam Isra’. Dan ternyata benar, kira-kira 13 tahun kemudian, wilayah daulah Islamiyah memang mencakupi wilayah itu, bahkan dalam perkembangan berikutnya mencakup hampir sepertiga dunia.

Palestin Kini

Jelaslah bahawa peristiwa Isra’ Mi’raj tidak dapat dipisahkan dari negeri yang bernama Palestin iaitu satu tempat yang menjadi tujuan dalam Isra’ Rasulullah saw. dari Mekah dan sekaligus menjadi titik permulaan dalam Mi’rajnya ke Sidratul Muntaha. Boleh dikatakan tidak ada Isra’ Mi’raj tanpa menyebut Palestin, dan tidak ada Palestin tanpa menyebutkan kedudukan tempat itu dalam peristiwa Isra’ Mi’raj.

Tetapi tempat yang disucikan itu dan pernah menjadi kiblat kaum muslimin sedunia yang pertama, kini berada di bawah cengkaman negara Yahudi Israel, yang berdiri di atas tanah Palestin dengan dokongan konspirasi negara-negara sekular internasional yang majoriti penduduknya beragama Nasrani. Mengapakah orang-orang Nasrani yang dalam sejarahnya bermusuhan dengan orang Yahudi, kini berkomplot menentang kaum muslimin?

Memang benar, meskipun sudah sampai 20 abad terjadinya permusuhan yang berterusan antara kaum Nasrani dan Yahudi, tetapi kini mereka sering kali melakukan kerjasama. Menurut Syekh Bayud At Tamimi dalam buku Impian Yahudi dan Kehancurannya menurut al Quran, berdasarkan ayat:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Yahudi dan Nasrani menjadi penolong kamu, mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain.” (Q.S Al Maidah: 51)

Persekutuan Yahudi-Nasrani mulai nampak sesudah Perang Dunia Pertama dengan dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1922 organisasi ini memberikan mandat kepada Inggeris ke atas Palestin untuk memudahkan negeri itu dari segi ekonomi, kebudayaan, pembangunan dan politik menjadi tanah air bangsa Yahudi. Sebelum itu, di awal abad 20 mereka bekerjasama untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid dari tampuk kekhilafahan Uthmani, ketika beliau menolak memberikan konsesi hijrah ke Palestin.

Kongres pertama kaum Zionis di Basel, Switzerland, 1897, telah memutuskan Palestin yang ketika itu merupakan sebahagian dari kekuasaan Khilafah Uthmani sebagai wilayah pemulangan (setlement) Yahudi. Inggerislah yang sangat berperanan dalam pembentukan negara Israel ini.

Persahabatan dan kerjasama antara Yahudi-Kristian berlanjutan terus hinggalah tercetusnya perang tiga serangkai terhadap Mesir yang muslim. Persekutuan pasukan Kristian (Perancis dan Inggeris) bersama pasukan Yahudi menyerbu Mesir pada 1956. Pada tahun 60an, kerjasama ini mencapai puncaknya dengan diisytiharkannya penghapusan dosa Yahudi oleh Paus Vatikan, supaya tidak ada kesan buruk pada penganut Kristian yang patuh pada agamanya, apabila tanah sucinya tersebut jatuh ke tangan orang Kaum Yahudi yang telah menyalib Al Masih menurut tuduhan mereka. Puncak yang lain terjadi ketika orang-orang Kristian (Maronet) di Lebanon dengan terang-terangan berperang bersama kaum Yahudi melawan kaum muslimin.

Status Tanah Palestin

Bagaimana sikap kaum muslimin terhadap penguasaan Palestin oleh Israel kini, sangat ditentukan oleh pemahaman mereka tentang sah atau tidaknya negara itu berdiri di wilayah Palestin sekarang dan bagaimana Islam memberikan panduan dalam menghadapi kenyataan itu. Sejarah tanah Palestin adalah sejarah Islam.Wilayah itu dikuasai Islam dengan damai. Orang Nasranilah yang secara suka rela menyerahkan kunci kota Jerusalem (disebut juga sebagai ‘Illia) kepada Khalifah Umar Al Khattab. Ketika itu, tepatnya 636 M, setelah sekian lama dikepung tentera Islam, diwakili tokohnya Pendeta Patriarch Shafarniyus, kaum Nasrani Jerusalem bersama Khalifah Umar Al Khattab menandatangani suatu perjanjian yang dikenali sebagai Piagam ‘Illia atau Perjanjian Umariah. Di antara isi perjanjiannya ialah”Dengan nama Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah yang diberikan oleh hamba Allah, Umar Amirul Mukminin kepada penduduk ‘Illia tentang keamanan. Ia memberinya keamanan untuk jiwa dan harta mereka, untuk gereja-gereja dan salib-salib mereka, juga untuk orang yang sakit dari mereka dan yang sihat serta untuk seluruh komuniti……Dan tidak akan diizinkan tinggal bersama mereka, seorang pun dari orang Yahudi.”

Sehingga kini, 14 abad berlalu, seluruh dunia tahu Israel adalah perampas tanah Palestin dengan dalih melaksanakan amanat Tuhan yang telah menjanjikan wilayah itu untuk mereka. Pengakuan ini telah dibantah keras oleh Roger Geraudy, intelektual Kristian Perancis yang kini masuk Islam, dalam buku Zionisme: Gerakan Agama dan Politik, sebagai tidak terbukti secara historis, antropologis mahupun injilis. Dan yang terakhir, tidak ada sedikitpun dalil-dalil Injil baik Perjanjian Lama mahupun Perjanjian baru yang menunjukkan mereka harus tinggal di Wiliayah Palestin, apalagi secara paksa. Jadi kesimpulannya, negara Israel berdiri di atas khayal dan dusta serta darah dan air mata bangsa Palestin.

Palestin adalah milik umat Islam, bukan milik individu tertentu dan tidak boleh dimiliki oleh sesiapa pun. Ia tidak boleh dimanfaatkan kecuali sesuai dengan hukum-hukum syara’.

“Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al Ahzab: 27)

Berkenaan dengan ayat ”Dan (demikian pula) tanah yang belum kamu injak.” Imam Thabari menyatakan, banyak ahli tafsir berselisih pendapat dalam hal ini. Tanah mana yang dimaksudkan? Ada yang berpendapat, bahawa itu adalah tanah negeri Rom dan Parsi serta tanah-tanah negeri lainnya yang dilakukan kaum muslimin setelah itu….,Sementara yang lain berpendapat, bahawa yang dimaksudkan adalah tanah Mekah; dan ada pula yang berpendapat, bahawa itu adalah tanah Khaibar…” Dari dua pendapat itu, menurut Imam Thabari, pendapat yang lebih tepat ialah bahawa Allah telah mewariskan tanah, rumah dan harta benda Bani Quraizah kepada para sahabat Rasulullah saw, juga tanah(dari negeri) yang belum mereka injak pada saat itu, yang kemudian mereka menaklukkan dan mewarisinya. Semua tanah yang dikuasai kaum muslimin sesudah itu termasuk dalam maksud ayat “dan tanah yang belum mereka injak”. Jadi yang dimaksudkan bukanlah Mekah ataupun Khaibar, juga bukannya tanah Parsi, Rom atau Yaman kerana tanah-tanah tersebut telah mereka injak pada waktu itu. (Jaami’ul Bayan ‘an Ta’wili Aayil Quran, Juz XI, m/s 155).

Setiap negeri yang ditaklukkan kaum muslimin tergolong ke dalam apa yang disebut “negeri yang diwariskan Allah untuk mereka.” Tentu sahaja termasuk pula setiap negeri yang akan ditaklukkan kaum muslimin pada masa akan datang hingga hari kiamat. Jadi, setiap tanah yang ditaklukkan kaum muslimin baik secara paksa mahupun melalui jalan damai, seperti tanah Iraq (termasuk Kuwait), tanah Syam(termasuk tanah Palestin), tanah dataran Hindia(termasuk Pakistan dan Kasymir) dan tanah-tanah Afrika Utara serta tanah-tanah lainnya yang statusnya serupa. Seluruhnya merupakan fa’i selama-lamanya bagi kaum muslimin. Tanah itu juga disebut sebagai tanah Kharaj. Ini bererti, hak milik tanah berada di tangan Baitul Mal. Sedangkan pemanfaatannya boleh diambil oleh siapa sahaja yang menempati tanah itu, dan dia wajib membayar wang Kharaj dengan jumlah tertentu kepada Baitul Mal. Ketetapan ini kekal hingga hari Kiamat, sekalipun tanah tersebut telah berpindah kepada orang Islam yang lain, seperti melalui jual beli.

Kedudukan tanah Palestin sebagai tanah Kharaj perlu selalu diambil perhatian serius oleh seluruh kaum muslimin di dunia. “Penyerahan” tanah tersebut melalui perjanjian damai PLO-Israel pada 13 September 1993 di Washington adalah tidak sah dan berdirinya negara Israel itu juga tidak sah sekalipun PBB, negara-negara Arab, negara-negara sedunia, bahkan penduduk Palestin sendiri telah mengakuinya. Ini kerana menurut syari’at Islam, tanah Palestin adalah tanah Kharaj yang dimiliki oleh seluruh kaum muslimin. Tambahan lagi majoriti tanah di Palestin adalah tanah wakaf yang tidak dapat diperjual-belikan, dihibahkan ataupun diwariskan, sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Tanah wakaf tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan” (HR Tirmizi dalam Al Ahkam, Bab Wakaf, hadis No.1375).

Penyerahan tanah Palestin kepada musuh Islam merupakan pengkhianatan kepada Allah, Rasulullah saw., agama Islam dan kepada para sahabat mulia yang telah menjadikan tanah tersebut sebagai negeri kaum muslimin, juga pengkhianatan kepada Panglima Shalahudin Al Ayubi dan pasukannya yang telah mengembalikan tanah tersebut dari tangan kaum Salib, serta terhadap kaum muslimin seluruhnya.

Bila demikian, bolehkah melakukan perdamaian dengan Israel dan mengakui keabsahan negara Yahudi itu di tanah Palestin? Jawabannya sudah tentu tidak. Tetapi mengapa Presiden Indonesia, Gus Dur yang merupakan tokoh ulama’ kononnya, berani mengeluarkan kenyataan “Hubungan diplomatik (dengan Israel) akan hanya diadakan selepas Israel mengiktiraf kemerdekaan Palestin.” (Berita Harian, Sabtu 6 November 1999). Dari pernyataan di atas, dapat difahami bahawa Gus Dur akan mengakui dan mengiktiraf kewujudan negara Yahudi la’natullah itu setelah Israel mengiktiraf kemerdekaan Palestin. Persoalannya, apakah hukum tanah Palestin boleh berubah mengikut tempat,keadaan dan masa? Sebagai seorang Ulama, Gus Dur seharusnya mafhum akan hal tersebut.

Pernyataannya yang kontroversial tersebut pernah juga dikeluarkan oleh beliau sebelum beliau menjawat jawatan Presiden suatu ketika dulu sebagaimana dipetik dari akhbar Republika “Hubungan diplomatik itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi masa depan setelah perkembangan kian membaik antara negara-negara Arab dan Israel.” Bila kita perhatikan, seruan yang diungkapkan oleh Gus Dur itu senada dengan seruan Kelab Agung Nasional Mesir iaitu gerakan Yahudi internasional Freemasonry di Mesir yang menginduk pada Kelab Agung Inggeris-pada 2 April 1922 yang menggemparkan tidak hanya kepada bangsa Palestin, tetapi kepada semua bangsa Arab, termasuk anggota Freemasonry sendiri. Seruan yang ditandatangani oleh Guru Besar Idris Raghib, Setiausaha Agung Abdul Majid Tunus, Wakil Guru Besar Muhammad Rifa’at dan Pembantu Wakil Guru Besar Thaha Ibrahim dan disebarkan ke Kelab-kelab Freemasonry di Palestin dan rakyat Palestin itu-dengan kata-kata yang halus, licik dan penuh tipuan-meminta kepada kaum muslimin di Palestin agar menyerah kepada Zionisme dan membiarkan para Zionis itu berbuat sekehendaknya di negeri Islam itu (lihat Muhammad Fahim Amin, Rahsia Gerakan Freemasonry dan Rotary Club, m/s 34). Oleh kerana itu, langkah Gus Dur kali ini adalah permainan politik tingkat tinggi. Apakah Gus Dur terlibat dalam gerakan Freemasonry? Memang kita belum mempunyai bukti yang cukup untuk menyatakannya, tetapi beberapa perbuatannya menjadi qorinah(petunjuk), bagi menjawab posisi “sang wali”.

Namun apakah mungkin seorang ulama terlibat dalam gerakan Rahsia Yahudi? Kenapa tidak? Syeikh Muhammad Rasyid Ridha sendiri mengakui bahawa gurunya sendiri, Syeikh Muhammad Abduh (Pengarang Tafsir Al Manar) pernah terlibat dan menjadi tokoh dalam gerakan Freemasonry di Mesir. Demikian juga guru kepada Abduh iaitu Syeikh Jamaludin Al Afghani. Lagi pula gerakan Freemasonry yang terdiri dari tiga kategori iaitu Freemason Simbolik Umum, Freemason Kerajaan dan Freemason alam Semesta; membolehkan orang-orang non Yahudi menjadi anggotanya, terutama pada Freemason Simbolik Umum. Bahkan jabatan kepemimpinan Freemason Simbolik Umum yang dipegang semula sendiri oleh orang-orang Yahudi anggota Freemason Kerajaan kemudian diserahkan kepada orang-orang non Yahudi yang berada di kelas tertinggi pada taraf Freemason Simbolik Umum dengan gelaran “Guru yang agung”, iaitu orang-orang yang telah menunjukkan tingkat kesetiaan yang tinggi kepada bangsa Yahudi pada umumnya dan kepada gerakan zionis Internasional khususnya (M. Fahim Amin, m/s 19-22).

Kewajiban Kaum Muslimin terhadap Israel

Bagaimanakah sikap yang seharusnya diambil oleh kaum muslimin?

Imam Ibnu Katsir berdasarkan ayat 23 dari Surah al Taubah, menyatakan wajib memerangi orang-orang kafir dimulai dari yang terdekat dari batas negeri Islam. Rasulullah saw. mulai memerangi orang-orang musyrik di Jazirah Arab. Allah memenangkannya di Mekah, Madinah Thaif, Yaman dan Yamamah. Lalu, Rasulullah saw. mulai mengalihkan perhatiannya ke wilayah kekuasaan Rom, kerana negeri itulah yang terdekat dengan wilayah negeri Islam, dan lebih layak menerima da’wah Islam.

“Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orangkafir yang disekitar kaumitu. Dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Dan ketahuilah, bahawa Allah berserta orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S At Taubah:23)

Imam Ibnu Katsir juga menegaskan, kaum muslimin harus bersikap tegas dan keras dalam memerangi kaum kuffar yang memang layak diperangi. Sesama saudara muslim diperintahkan saling berkasih sayang. Namun terhadap orang kafir, kaum muslimin harus tegas.

Oleh kerana itu, menghancurkan Israel adalah fardhu ‘ain hukumnya bagi penduduk Palestin, Syria, Jordan, Mesir dan Lebanon kerana Israel telah merampas wilayah Islam di mana mereka sekarang tinggal. Israel, menurut Ustaz Abdul Qadim Zallum dalam kitab Ta’rif adalah “muharibah fi’lan”. Iaitu negeri yang secara terang-terangan telah nyata memerangi kaum muslimin. Jika kekuatan negeri-negeri itu belum mampu mengimbangi kekuatan Israel, maka kewajiban itu pun meluas ke negeri-negeri Islam yang berada di sekitarnya. Sekiranya itu pun belum cukup, maka kewajipannya berpindah kepada seluruh kaum muslimin. Ini bererti, fardhu ‘ain keatas seluruh kaum muslimin memerangi Israel sehingga negara itu dapat dikalahkan dan dinyahkan dari bumi Palestin.

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak(pula) bagi perempuan yang yang mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasulNya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.” (Q.S Al Ahzab: 36)

Advertisements

3 Respons

 1. Surat 33( Al Ahzab) : 21 “Sesungguhnya telah ada pada diri Ralulullah itu SURI TELADAN yang BAIK BAGIMU, yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Alloh dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Alloh.”

  Konsekuensi dengan adanya ayat ini, sudah seharusnya umat Muslim dalam segala aspek kehidupannya meniru/meneladani seperti apa yang telah Muhammad lakukan semasa hidupnya.

  1.Muhammad menikahi anak kecil umur 9 th (Aisha), Hadis Sahih Bukhari Vol. V No : 234 dan 236. Jika anda muslimin, anda boleh meniru teladan/contoh yang telah dipraktekkan Muhammad.
  2.Muhammad mendapat wahyu bahwa dirinya dinikahkah dengan Zainab oleh Alloh disurga. Zainab sebelumnya adalah istri dari Zaid yang adalah anak angkat Muhammad sendiri. (Baca Bab XVII Kisah Zainab). Kepada para muslimin, silahlah meniru hal seperti ini.
  3.Boleh meniduri budak/hamba sahaya/pembantu
  QS 23 (Al Mu’minun) : 5-6 “dan orang yang memelihara KEMALUANNYA, kecuali terhadap istri-istri mereka atau HAMBA SAHAYA/budak/pembantu yang mereka miliki.
  4.Boleh menggauli istri-istri yang telah diceraikan, dan itu tidak dosa. QS Al Ahzab 33:51 “Engkau boleh menggauli kembali istri-istrimu yang telah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu.
  5.Mengecat Rambut menjadi warna ke jingga-jinggaan (Hadis Sahih Bukhari Vol I No. 167.) Pengecatan rambut seperti ini telah ditiru oleh Jema’ah An Nadzir di GOWA – Sulawesi Selatan. Semua kamu laki-laki dari jema’ah tersebut rambutnya dicat semua.
  6.Daun Palem berkasiat. Sahih Bukhari Vol II No. 443 “Sang Nabi melalui dua kuburan dan orang-orang itu (yang dikubur) sedang disiksa. Dia mengambil daun palem hijau, membelahnya jadi dua dan meletakkannya pada masing-masing kuburan. Orang-orang bertanya, “Wahai Rasul Alloh, mengapa kau melakukan hal itu”, Dia menjawab, “Kuharap hukuman mereka jadi berkurang sampai daun jadi kering”.
  7.Hadis Sahih Bukhari Vol. II No. 167 Terjadi gerhana matahari dam sang Nabi terperanjat KETAKUTAN kalau-kalau saat itu adalah hari kiamat.
  8.Dilarang Makan Bawang. Sahih Bukhari Jilid VII No. 362, Hadith Bukhari jilid 1, no.812, 813 dan Hadith Bukhari jilid 5, no. 526 Diriwayatkan oleh Abdul Aziz : Dikatakan oleh Anas, ”Apa yang kau dengar dari perkataan sang Nabi tentang bawang ? Anas menjawab, ”Siapapun yang makan bawang tidak boleh mendekati mesjid”
  9.Menguap berasal dari Setan. Sahih Bukhari Vol. IV No. 509 dikisahkan oleh Abu Huraira : Sang nabi berkata ,”Menguap berasal dari Setan.”
  10.Jika orang tidur tanpa sembahyang, maka Setan akan mengencingi kuping-kupingnya. dikisahkan oleh Abdullah, saang nabi berkata, “Setan mengencingi kuping-kupingnya” Sahih Bukhari Vol. II No.245
  11.Muslim dilarang menengadahkan mata ke arah surga jika sembahyang.. Sahih Muslim Vol. I No.863, Abu Huraira menyatakan Rasul Alloh berkata,” orang-orang tidak boleh mengarahkan mata menghadap surga jika ingin sembahyang, kalau tidak MATA MEREKA AKAN DICUNGKIL KELUAR.
  12.Muslim memiliki 1 usus, sedangkan non-muslim memiliki 7 usus. Hadis Sahih Muslim Vol III No. 5113-5115
  13.Muslim dilarang main catur. Sahih Muslim Vol. IV No.5612. Rasul Alloh berkata,”Dia yang bermain catur adalah seperti orang yang membasuh tangannya dengan daging babi dan darah babi.
  14.Air kencing unta adalah obatyang manjur untuk sakit-penyakit manusia. Hadith sahih Bukhari Jilid (Volume) 7 nomor 590 dan Hadith Sahih Muslim jilid 3 nomor 4130, Hadith Sahih Bukhari I, no. 234. dan Sahih Bukhari Jilid : 4, Buku 63, Nomer 261
  15.Syaitan dan Iblis menginap di dalam lubang hidung manusia di waktu malam. Ia boleh disembur keluar dengan menghembus air kedalam hidung dan kemudian disembur keluar melalui lubang hidung yang sama.. Hadith Bukhari jilid 4, nomor 516 dan Hadith Muslim jilid 1, nomor 462.
  16.Anjing yang berwarna hitam adalah iblis dan syaitan dan mereka harus dibunuh, karena anjing-anjing hitam itu berupaya berupaya membatalkan Sholat umat muslim. Hadith Sahih Muslim jilid 1, nomor 1032 dan Hadith Sahih Muslim jilid 3, nomor 3809-3829. Hadith Sahih Bukhari jilid IV no.539,540
  17.Sayap kiri seekor lalat beracun, dan sayap kanannya ada penawarnya. Hadith Bukhari jilid 7, nombor 673
  18.Dilarang kencing atau membuang air kecil ke dalam lubang/rongga dalam tanah. Lubang-lubang itu kononnya adalah tempat tinggal jin-jin tertentu. Sunan Abu Daud Jilid 1 (Pasal 16), Nomor 29.
  19.Penyakit Demam berasal dari api neraka, dan ia boleh disejukkan dengan air sejuk! Hadith Sahih Bukhari IV, no. 483, 486.
  20.Nabi Adam adalah setinggi 90 hasta (60 CUBITS) / 30 meter.! – Hadith Sahih Bukhari IV, no.543.
  21.Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Alloh) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka Jahanam. Surat At Taubah : 113
  22.Sahih Bukhari Jilid 6, Buku 61, Nomer 577: “Aku mendengar Nabi berkata,”Di hari-hari akhir (dunia) akan muncul orang-orang muda dengan pikiran-pikiran dan ide-ide yang bodoh. Mereka akan berkata baik, tapi mereka akan meninggalkan Islam seperti anak panah yang ke luar jalur, iman mereka tidak lebih dalam dari tenggorokannya. Maka, jika kalian menemukan mereka, bunuh mereka, karena akan ada upah bagi para pembunuh itu di Hari Kebangkitan.”
  23.Sahih Bukhari Jilid : 4, Buku 63, Nomer 260 : “Ali membakar beberapa orang dan berita ini terdengar oleh Ibn ‘Abbas, yang berkata,”Jika aku berada di posisinya, aku tidak akan membakar mereka, seperti yang dikatakan sang Nabi,’Jangan hukum (siapapun) dengan Hukuman Alloh (yaitu : api).’ Tidak ragu lagi, aku sudah akan membunuh mereka, karena Nabi berkata, ’Jika seseorang (Muslim) meninggalkan agamanya, bunuh dia.’”
  24.Sahih Bukhari Jilid : 4, Buku 63, Nomer 261: “Delapan orang dari suku ‘Ukil datang kepada sang Nabi dan mereka merasa udara Medina tidak cocok bagi mereka. Karena itu mereka berkata,”O Rasul Alloh! Tolong berikan kami susu.” Rasul Alloh berkata, ”Aku anjurkan kalian untuk bergabung dengan kelompok unta-unta.” Maka mereka pergi dan minum air kencing dan susu unta-unta (sebagai obat) sampai mereka sehat dan gemuk. Lalu mereka membunuh gembala unta dan melarikan unta-unta itu, dan mereka meninggalkan agamanya setelah tadinya mereka adalah Muslim. Pada saat sang Nabi diberitahu hal ini oleh orang yang minta tolong padanya, ia menyuruh beberapa orang untuk memburu para pencuri unta itu, dan sebelum matahari bertambah tinggi, pencuri-pencuri itu dibawa kepada Nabi, dan Nabi memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Ia meminta paku-paku, yang dipanaskan dan ditusukkan ke dalam mata-mata para pencuri, dan mereka diterlantarkan di Harra (daerah berbatu di Medinah). Mereka minta air, dan tidak ada seorang pun yang memberi mereka air sampai mereka mati.”
  25.Dan sebagian terjemahan dari Sunan Abu Daud, Buku 38, Nomer 4339 disampaikan oleh Aisha, Ummul Mu’minin : “Rasulullah (saw) berkata: Darah seorang lelaki Muslim, yang mengaku tiada Tuhan selain Alloh dan bahwa Muhammad adalah Rasul Alloh, secara hukum tidak boleh ditumpahkan kecuali oleh karena satu dari ketiga hal ini: orang yang berzinah setelah menikah, dan hukumannya adalah dirajam; orang yang melawan Alloh dan RasulNya, dan hukumannya adalah ia harus dibunuh atau disalib atau diasingkan dari tanah ini; atau orang yang membunuh dan hukumannya adalah ia harus dibunuh. ”
  26.Berikut ini sangat mengerikan. Aku berani berkata bahwa orang mana pun yang membaca ini dan tidak merasa muak berarti tidak dapat disebut manusia. Sunan Abu-Dawud Buku 38, Nomer 4348 ”Disampaikan oleh Abdullah Ibn Abbas : Seorang pria buta punya seorang budak wanita yang sedang mengandung (bayi pria buta itu sendiri) dan budak ini suka mengolok-olok dan menghina sang Nabi. Ia melarang budak ini tapi budaknya tidak mau berhenti. Ia memarahinya, tapi budak itu tetap tidak meninggalkan tabiatnya. Suatu malam, budak itu mulai mencemooh sang Nabi dan menghinanya. Lalu pria itu mengambil sebuah pisau, menempelkannya di perut budak itu, lalu menusuknya, dan membunuhnya. Janinnya ke luar diantara kakinya berlumuran darah. Pagi harinya, sang Nabi diberitahu tentang hal ini. Dia mengumpulkan orang-orangnya dan berkata: Aku meminta dengan sangat demi Alloh orang yang melakukan hal ini untuk berdiri mengaku. Pria buta itu lalu melompat dan dengan gemetar berdiri. Dia duduk di sebelah sang Nabi dan berkata: Rasul Alloh! Akulah majikan budak itu; ia seringkali menghina dan mengolok-olokmu. Aku melarangnya, tapi dia tidak berhenti, aku memarahinya, tapi dia tidak meninggalkan tabiatnya. Ia punya dua anak laki seperti mutiara dari budak perempuan ini, dan ia adalah kesayanganku. Kemaren malam, dia mulai lagi menghina dan mengolok-olok engkau. Lalu kuambil sebuah pisau, menempelkannya di perutnya, dan menusukkannya sampai aku membunuhnya. Sang Nabi berkata: Oh jadilah saksi ini, tidak ada pembalasan yang perlu dibayar bagi darahnya”.
  27.Sahih Bukhari:Jilid : 7, Buku 62, Nomer 173: Diriwayahkan Jabir bin ‘Abdullah :
  Nabi mengatakan, “Jika kau memasuki (kotamu) pada malam hari (dari perjalanan) jangan memasuki rumah keluargamu sebelum wanita yang suaminya absent (dari rumah) mencukur bulu kemaluannyanya dan wanita dengan rambut tidak teratur, menyisir rambutnya.Dilanjutkan oleh Rasulullah, “(O Jabir!) Dapatkanlah keturunan, dapatkan keturunan !”
  28.Sahih Muslim buku : 008, nomor 3459 : Jabir b. ‘Abdullah melaporkan: saya menikahi seorang janda yang dikatakan rasulullah (saw) : mengapa kau tidak menyukai kenikmatan dengan perawan ? Shu’ba mengatakan: Saya menyebut ini kepada ‘Amr B. Dinar dan ia mengatakan : Saya juga mendengarkan dari Jabir bahwa rasulullah mengatakan : Mengapa kau tidak menikahi seorang gadis, agar kau dapat bermain-main dengannya dan ia bermain-main denganmu ? (maksudnya mencotoh Muhammad menikahi Aisha yang masih anak-anak supaya bisa bermain-main.)
  29.Sahih Muslim buku : 008, nomor 3253 : Rabi’ b. Sabra melaporkan bahwa ayahnya mengadakan ekspedisi dengan rasulullah (saw) selama kemenangan Mekah dan kami tinggal disana selama 15, dan rasulullah (saw) mengijinkan kami mengadakan perkawinan sementara dengan wanita. Jadi, saya dan seseorang lain dari suku saya keluar. Saya lebih ganteng dari dia. Kami memiliki jubah. Jubah saya sudah tua, sementara jubah teman saya masih baru. Saat kita sampai di sebuah bagian Mekah, kami melihat seorang wanita muda. Kami katakan: Mungkinkah salah satu dari kami bisa mengadakan kontrak perkawinan sementara dengan kamu ? Katanya: Apa yang kalian berikan sebagai emas kawin ? Kami masing-masing menyebarkan jubah kami. Teman saya mengatakan : Jubah miliknya itu sudah tua, sementara jubah saya masih baru. Namun sang wanita mengatakan 2 atau 3 kali bahwa tidak ada salahnya menerima jubah tua itu. Akhirnya saya mengadakan kontrak perkawinan sementara, dan saya tidak melepaskannya sebelum rasulullah (saw) melarangnya.
  30.Sahih Muslim buku : 008, nomor 3240: Jabir melaporkan bahwa rasulullah (saw) melihat seorang wanita dan oleh karena itu ia pergi ke isterinya, Zainab (…), dan bersenggama dengannya. Ia kemudian pergi ke para sahabat dan mengatakan : wanita datang dan pergi dalam bentuk setan, jadi kalau kau melihat seorang wanita (dan terangsang), kau harus cepat menghampiri isterimu, untukk mengusir apa yang kau rasakan dalam hatinya.
  31.Sahih Muslim buku : 3, nomor 0677 : Ubayy Ibn Ka’b melaporkan : saya bertanya kpd Rasulullah (saw) tentang seorang lelaki yang senggama dengan isterinya tetapi meninggalkan isterinya sebelum orgasme. Nabi menjawab : ia harus membersihkan dari dari cairan isterinya, berwudhu dan sholat.
  32.Sunaan Abu Dawud: buku : 11, nomor 2044:Diriwayahkan Abdullah ibn Abbas:
  Seorang lelaki datang kepada nabi (saw) dan mengatakan : isteri saya tidak menolak tangan lelaki yang menyentuhnya. Kata nabi: Ceraikan ia. Sang lelaki lalu mengatakan: Tapi takutnya nanti saya masih menginginkannya. Kata nabi: Kalau begitu, nikmatilah dirinya.
  33.Sahih Bukhari: Jilid : 3, buku : 31, nomor 149 : Dikisahkan oleh ‘Aisha:
  Sang Nabi biasa mencium dan memeluk (istri2nya) ketika dia sedang puasa, dan dia punya kemampuan untuk mengontrol nafsu berahinya lebih hebat dari siapapun diantara kamu. Jabir berkata, “Orang yang batal karena setelah melihat (istrinya) harus menuntaskan puasanya.” selanjutnya Sunan Abu Dawud: Buku 13, Nomer 2380 : Dikisahkan oleh Aisha, Ummul Mu’minin : Sang Nabi biasa menciumnya dan menghisap lidahnya ketika dia sedang puasa. Sahih Bukhari: Jilid : 1, Buku 6, Nomer 319 : Dikisahkan oleh Zainab bint Abi Salama :
  “Sang Nabi biasa menciumku saat dia puasa. Sang Nabi dan aku biasa mandi Janaba dari satu baskom”
  34.Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. ( Al Baqarah : 222) atau melakukan contoh seperti berikut : Sunaan Abu Dawud: Buku 1, Nomer 270 : Diriwayahkan Aisha, Ummul Mu’minin : Umarah ibn Ghurab mengatakan bahwa bibi dari garis ayahnya meriwayahkan kpd nya bahwa ia bertanya kpd Aisha: Bagaimana jika wanita sedang datang bulan dan suaminya tidak memiliki tempat tidur selain tempat tidur isterinya ? Jawab Aisha: Ini yang dilakukan Rasulullah (saw). Satu hari ia memasuki dirinya saat saya sedang datang bulan. Ia pergi ke tempat solat yg disediakan dirumahnya. Ia tidak kembali sebelum sampai saya tertidur nyenyak dan ia merasakan sakit karena kedinginan. Dan ia mengatakan: Dekatilah saya. Saya mengatkaan: Saya sedang datang bulan. KATANYA: BUKALAH PAHAMU. Saya kemudian membuka kedua paha saya. Lalu ia menaruh pipi dan dadanya pada paha saya dan dan saya bersandar padanya sampai ia menjadi hangat dan tertidur. Dan ini : Sahih Bukhari:Jilid : 3, buku : 33, nomor 247: Diriwayahkan ‘Aisha: Nabi biasa memeluk saya selama menses/haid saya. Ia juga mengeluarkan kepalanya dari mesjid saat ia di Itikaf, dan saya selalu mencucinya selama menses. Sunaan Abu Dawud: Buku 11, Nomer 2161 : Diriwayahkan Aisha, Ummul Mu’minin:
  Saya dan Rasulullah (saw) sering tidur disatu kain pada malam hari saat saya menses. Kalau ada hal dari saya mengotorinya, ia mencuci bagian kotoran itu, dan bukan bagian lain. Kalau ada hal dari dirinya yang mengotori pakaian saya, ia mencuci bagian itu dan tidak mencuci bagian lain dan ia bersolat dgnnya (yaitu kain tersebut). Sunaan Abu Dawud: Buku 1, Nomer 0264 : Diriwayahkan Abdullah ibn Abbas : Nabi (saw) bercerita tentang seseorang yang bersenggama dengan isterinya selama ia haid: ia harus memberikan satu dinar atau setengah dinar sebagai zakat.
  35.Sahih Muslim buku : 008, nomor 3354 : ‘A’isha melaporkan : Datanglah isteri Rifa’a kpd rasulullah (saw) dan mengatakan: saua menikahi Rifa’a tetapi ia menceraikan saya. Setelah itu saya menikahi Abd al-Rahman b. al-Zubair, tetapi kepemilikannya hanya lemah (yaitu ia lemah secara seksual). Rasulullah (saw) tersenyum dan berkata: Apakah kau ingin kembali ke Rifa’a ? (Kau) tidak dapat melakukannya sebelum kau menikmati madu dirinya dan ia (‘Abd al-Rahman) menikmati madumu…. Sahih Muslim Buku 008, Nomer 3357 : ‘A’isha melaporkan bawha rasulullah (saw) ditanya tentang seorang wanita yang dikawini sesorang lelaki dan lalu menceraikannya, dan sang wanita lalu menikahi orang lain dan ia bercerai sebelum bersenggama, apakah halal bagi suami pertamanya untuk mengawininya kembali. Ia (nabi) mengatakan: Tidak sebelum ia menikmati madu sang wanita.
  36.Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Al Baqarah : 223
  37.Sahih Bukhari: Jilid 7, Buku 62, Nomer 137 : Diriwayahkan Abu Said Al-Khudri : Kami mendapatkan tahanan wanita sebagai jarahan perang dan kami melaksanakan coitus interruptus dengan mereka. Jadi kami tanya Rasulullah mengenai hal itu dan ia menjawab … “Tidak ada jiwa yang akan hidup kalau memang tidak ditakdirkan …” Sahih Bukhari: Jilid : 9, buku : 93, nomor 506 : Diriwayahkan Abu Said Al-Khudri : Ketika dalam peperangan dengan Bani Al-Mustaliq, mereka (tentara Muslim) menangkap tawanan-tawanan wanita dan ingin menyetubuhi wanita-wanita itu tanpa membuat mereka hamil. Maka mereka (tentara Muslim) tanya pada Nabi tentang azl/coitus interruptus. Kata Nabi, “Sebaiknya kalian tidak melakukannya, karena Alloh sudah menentukan siapa yang akan diciptakannya.” Qaza’a mengatakan, “saya mendengar Abu Sa’id mengatakan bahwa nabi mengatakan, ‘Tidak ada jiwa yang tercipta kecuali Alloh yang menciptakannya. (maksudnya jangan menumpahkan sperma diluar vagina, karena kalau perempuan itu hamil, itu kemauan Alloh)
  Sahih Muslim buku : 008, nomor 3371 : Abu Sirma berkata kepada Abu Sa’id al Khadri : O Abu Sa’id, apakah kau mendengar Rasul Alloh berkata tentang al-azl/coitus interuptus? Dia berkata: Ya, dan menambahkan: Kami pergi bersama Rasulullah dalam perjalanan ke Bi’l-Mustaliq dan mengambil tawanan-tawanan wanita Arab yang cantik-cantik ; kami terangsang melihat mereka, karena kami jauh dari istri-istri kami, (tapi pada saat yang sama) kami juga ingin menggunakan mereka sebagai sandera untuk ditebus (dengan uang). Karena itu kami mengambil keputusan untuk berhubungan seks dengan mereka tapi dengan melakukan azl/coitus interruptus …. Namun kami mengatakan: Kami melakukan tindakan selagi Rasullullah berada diantara kita; mengapa tidak menanyakannya ? … Dan Rasulullah menjawab : Tidak apa-apa kalau kau tidak melakukannya, karena setiap jiwa akan dilahirkan sampai Hari Kiamat.
  Sunan Abu Dawud buku : 11, nomor 2166 : Dikisahkan oleh AbuSa’id al-Khudri : Seorang pria berkata: Rasul Alloh, aku punya seorang budak wanita dan aku mengeluarkan penisku dari tubuhnya (ketika sedang berhubungan seks), dan aku tidak mau dia menjadi hamil. Aku melakukan itu karenanya. Orang-orang Yahudi berkata bahwa mengeluarkan penis (azl) adalah sama seperti mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan dalam skala kecil. Dia (sang Nabi) berkata: Orang Yahudi itu berbohong. Jika Alloh memang mau menciptakan (bayi), maka kau tidak dapat mencegahnya.

 2. (ISLAM BUKAN AGAMA DAMAI)

  Islam adalah agama damai, itu yang biasanya disuarakan politisi yang “politically correct”. Tetapi “politically correct” belum tentu correct. Kenyataannya, Islam BUKAN agama damai. Islam adalah agama kebencian, teror dan perang.

  Studi mendalam tentang Quran dan Hadis mengungkapkan bahwa Islam yang ditampilkan oleh para juru propaganda Muslim tidak benar dan kebanyakan orang, bahkan mayoritas muslim sendiri, banyak yang tidak tahu.

  Islam, seperti diajarkan dalam Quran dan dipraktekkan oleh Muhamad, seperti dilaporkan dalam Hadis (biografi dan perkataan Muhamad) adalah ajaran yang penuh dengan ketidakadilan, tidak mengenal toleransi, kekejaman, absurditas, diskriminasi, kontradiksi dan menuntut kepercayaan buta. Islam mendorong pembunuhan kaum non-muslim dan melecehkan hak azasi wanita dan kaum minoritas. Islam berkembang melalui JIHAD (perang suci) dan memaksakan tujuannya dengan membunuhi non-muslim/kafir. Dalam Islam, pemurtadan adalah tindak kejahatan yang paling besar dan diancam hukuman mati.

  Muhamad sendiri seorang teroris dan oleh karena itu terorisme tidak dapat dipisahkan dari Islam. Islam berarti PENYERAHAN DIRI/submission dan menuntut agara pengikutnya menyerahkan segala kemauan dan pemikiran kepada Muhamad dan Alloh bayangannya. Alloh adalah tuhan yang membenci logika/reason, demokrasi, kebebasan berpikir dan berekspresi.

  Saya (Ali Sina, lahir di Iran dan mantan muslim) menolak Islam karena :
  a) Muhamad tidak memiliki nilai-nilai moral dan etika,
  b) absurditas dalam Quran.
  Keterangan:

  1.Hidup Muhamad tidak suci.
  NAFSU BIRAHInya tidak terkontrol. Lihat saja hubungan seksnya dengan budak2nya, hubungan pedofilia dengan Aisha yang berumur 9 tahun ketika ia sendiri berumur 54 TAHUN, hubungan seks dengan isteri puteranya sendiri (Zaid) dan sering berhalusinasi berhubungan seksual dengan isteri2nya …

  Ia HAUS DARAH. Lihat saja pembunuhan masal yang dilakukannya, khususnya terhadap kaum Yahudi Quraisyi, perdagangan perbudakan, pembunuhan para pengritiknya, perampokan karavan dagang yang tidak bersenjata, pembakaran hutan, penghancuran sumur air, balas dendam- penyiksaan dan kutukannya terhadap musuh2nya atau para tahanan perang

  Kesemua hal diatas sudah jelas tidak mengkwalifikasikannya sebagai orang yang sehat di otak, apalagi sebagai pembawa kabar dari Tuhan.

  2.Studi obyektif Quran menunjukkan Quran itu bukan hasil mukjizat, melainkan hasil kebohongan. Quran penuh dengan omong kosong sains, kesalahan sejarah dan matematika, logika absurd, kesalahan gramatik dan kerancuan etika. Apakah pencipta alam semesta memang se-bodoh seperti nampak dari Quran ?

  Quran mengajarkan pengikutnya agar membunuhi kafir dimanapun mereka ditemukan (Al Baqarah:191), bunuh mereka dan perlakukan mereka dengan keras (At Taubah:123), bunuh mereka (At Taubah :5), tantang mereka (Al Anfal:65 ), berjuang melawan mereka sekeras mungkin (Al Furwan :52), bersikap tegas terhadap mereka karena tempat mereka adalah Neraka (At Tahrim:9) dan potong kepala mereka; lalu setelah membantai mereka, ikat tawanan yang masih hidup untuk dijadikan sandera (Muhammad :4).
  Inilah cara Islam memperlakukan kaum kafir. Khusus bagi kaum Kristen dan Yahudi, Islam memerintahkan agar mereka dikuasai dan dikenakan pajak setelah mereka dihina (At Taubah:29). Jika mereka masih juga tidak patuh, bunuhlah mereka.
  Quran tidak mengenal konsep kebebasan beragama dan mengakui bahwa tidak ada agama lain selain Islam (Ali Imran:85). Islam mencebloskan para kafir kedalam Api Neraka (Al Maidah:10), menyebut mereka najis (kotor, jangan disentuh, tidak suci) (At Taubah:2), memerintahkan muslimin agar memerangi mereka sampai tidak ada agama lain selain Islam (Al Baqarah:193), bunuh atau salibkan atau potong tangan dan kaki para kafir dan mengusir mereka dari negara setelah menghina mereka.

  Islam menegaskan bahwa para kafir akan menerima hukuman keras dalam kehidupan kemudian (Al Maidah:34) dan menggambarkan siksaan yang menanti mereka di neraka seperti meminum air mendidih (Ibrahim:17), dimakan api dan asap dan jika meminta ampun mereka akan dibalas dengan air yang menyerupai besi meleleh yang akan merusak muka mereka (Al Kahf :29) dan bahwa mereka akan mengenakan baju api dan kepala mereka disirami air mendidih dan apapun yang ada dalam perut dan kulit mereka akan meleleh dan mereka akan dihumum dengan rantai besi (Al Hajj :19).

  Islam bahkan juga melarang kaum muslim untuk berhubungan dengan saudara dan ayah mereka jika mereka kafir ( At Taubah:23), (Ali Imran:2).

  Mengenai hal wanita, Alloh jelas-jelas mengatakan bahwa mereka “kurang/inferior” dibandingkan lelaki dan suami mereka berhak memukuli mereka (An Nisa:34). Hukuman bagi mereka yang menantang suami tidak hanya selesai disini, mereka juga akan dikirim ke neraka jika mati nanti (At Tahrim:10). Quran menekankan superioritas lelaki dengan menegaskan bahwa lelaki memiliki kelebihan diatas wanita (Al Baqarah:228). Quran menolak hak yang sama bagi wanita dalam hal warisan (An Nisa :11-12), dan menganggap mereka begitu bodoh sampai kesaksian mereka di pengadilan tidak diakui kecuali ditegaskan oleh kesaksian seorang lelaki (Al Baqarah:282). Ini berarti jika seorang wanita diperkosa, ia tidak dapat menuduh sang pemerkosa kecuali ia membawa seorang saksi lelaki. Muhamad mengijinkan lelaki Muslim mengambil 4 isteri (walaupun ia sendiri memiliki lebih dari 11) dan mengijinkan mereka untuk menikmati perempuan tangkapan perang seperti “kepemilikan tangan kanan”, menangkapi atau membeli perempuan semampu mereka (An Nisa:3), bahkan perempuan yang sudah menikah sekalipun (An Nisa:24).

  Tokoh yang menyebut diri “INSAN AL KAMIL” dan “RAHMATAN LIL ALAMIN” ternyata melakukan semua kejahatan itu. Jawairiyah, Rayhanah dan Safiyah adalah wanita-wanita cantik yang didapatinya dari hasil perampokan atas suku Banu al-Mustaliq, Qurayza and Nadir. Sang nabi membantai suami, ayah dan saudara lelaki mereka dan membiarkan anak buahnya memperkosa para wanita, sementara sang rasul mengambil mereka yang paling cantik dan memperkosa mereka pada hari keluarga mereka dibantai habis.

  Situs ini menghadapkan Islam dengan pemikiran rasional. Saya menolak segala agama yang tidak sanggup membela diri saat dihadapkan dengan logika. Saya melemparkan pertanyaan dan mendorong pemikiran independen dan kebebasan dari dogma dan kepercayaan buta.

  Banyak pengikut Islam bersedia mengorbankan nyawa mereka maupun nyawa orang lain demi agama mereka. Islam secara eksplisit mendorong semangat agresif itu. Hanya pengikut Islam yang percaya bahwa ia bisa langsung ke surga kalau ia membunuhi kafir. Hanya pengikut Islam yang tidak peduli akan nyawa orang lain yang beda agama.

  Dengan ditemukannya minyak di negara-negara Islam dan imigrasi besar-besaran ke negara-negara Barat, fundamentalisme Islam muncul kembali dan membangunkan semangat Jihad yang selama ini terkubur. Semangat Jihad ini dimanifestasi dalam bentuk terorisme, revolusi, kerusuhan yang mengakibatkan terombang-ambingnya perdamaian dunia. Jutaan nyawa sekarang dalam bahaya.

  Quran mengajarkan muslim untuk membunuhi kafir dimanapun mereka ditemukan (Al Baqarah:191), jangan menjadikan mereka (para kafir) teman (Ali Imran:2), tantangi mereka dan tunjukkan kekerasan (At Taubah:123), dan penggal kepala mereka (Muhammad:4).
  Mari kita lihat sekali lagi. Apakah ini memang kata-kata Tuhan ? Apakah Muhamad memang pembawa wahyu Tuhan atau orang yang tidak waras yang seperti Hitler/Stalin/Mao Tse Tung menggunakan ajarannya guna menginvasi, menguasai dan mendominasi. Belum lagi keinginan mereka akan kultus individual terhadap diri mereka.

  Islam adalah sebuah “cult” yang diciptakan oleh seorang psychopath. Islam tidak dapat direformasi. Islam harus di-eradikasi. Mengapa ? Bukan karena Quran mengatakan bahwa bumi datar atau bintang-bintang adalah peluru yang digunakan Alloh guna menghukum jin (Al Mulk : 5 ) yang naik ke surga guna mengintipi kegiatan disana.(As Saffat : 6-8) Islam harus diperangi karena mengajarkan kebencian, memerintahkan pembunuhan kafir, menghina wanita dan melanggar hak azasi manusia. Islam harus dilenyapkan bukan karena palsu tetapi karena destruktif, karena bahaya, karena mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia. Dengan proliferasi senjata penghancuran masal di negara-negara Islam, Islam bukan lagi ancaman kecil.

  Guna mengerti biadabnya Islam, marilah kita tukar kata-kata muslim dengan non-muslim dan lihatlah bagaimana kejamnya ajaran ini:
  “Kami akan menanamkan teror kedalam hati muslimin. Oleh karena itu penggallah kepala mereka dan potongi setiap jari mereka. (Al Anfal :12 )
  Jangan ambil orang muslim sebagai teman. (Ali Imran :28),
  Bangunkan non-muslim agar memerangi muslimin. (Al Anfal :65)
  Perangi dan bunuhi muslim dimanapun anda menemui mereka. (At Taubah :5)
  Perangi muslimin dan Alloh akan menghukum mereka melalui tanganmu, dan hinalah mereka. (At Taubah :14),
  Wahai kafir, jangan mengambil sebagai pelindungmu ayahnya atau saudaramu kalau mereka mencintai Islam. (At Taubah :23)
  Wahai non-Muslim adalah NAJIS (At Taubah :28)
  Jika kau berpapasan dengan muslimin, penggallah leher mereka. (Muhammad :4)
  dan seterusnya – dan seterusnya …

  Apakah benar ayat2 setan ini berasal dari Tuhan ???

  Pembaca yth,
  kita tidak perlu lagi menghadapi perang dunia berikut. Kita dapat mencintai sesama manusia, terlepas dari agamanya, seperti anggota keluarga sendiri dan merayakan ke-bhinekaan kita. Namun untuk itu kita harus membuang doktrin-doktrin palsu yang memisahkan umat manusia kedalam “kita” versus “mereka”, atau muslim versus kafir.

  Anda dan saya manusia. Kami bagian dari Humanitas. Kita anggota satu keluarga : keluarga umat manusia. Tuhan menciptakan kita karena IA mencintai kita semua, bukan satu golongan saja. Janganlah menghancurkan apa yang diciptakan Tuhan. Muhamad tidak beres otaknya. Seperti Hitler atau Mao Tse Tung, ia psychopath pandai dan manipulatif.

  Silahkan anda baca Quran dan sejarah asli Muhamad dalam Hadis. Bukan sejarah yang ditulis oleh para sejarawan pro-Islam. Baca buku-buku AL WAQIDI, IBN ISHAQ dan AL TABARI. Baca sendiri dan anda akan menyadari bahwa saya benar. Bagaimana kami muslimin yang berjumlah 1 milyar orang bisa mengikuti orang yang sesungguhnya gila ? Ini tragedi kolosal. Tidak heran dunia Islam tenggelam dalam penderitaan, kemiskinan dan kebodohan.

  Namun kita punya kesempatan. Bukankah sekarang sudah waktunya anda memeriksa agama anda dan menyadari apa yang sebenarnya anda percaya ?
  Situs ini mengungkapkan kenyataan pahit tentang Islam. Situs ini membuktikan bahwa Islam bukan berasal dari Tuhan. Jika anda tidak setuju dengan saya, buktikan bahwa saya salah dan jika anda berhasil saya berjanji akan menarik situs ini. Saya tantang semua apologis muslim untuk membuktikan superioritas Islam. Kalau tidak, mereka harus berhenti membohongi dunia. Sampai saat ini belum ada seorang muslimpun yang bisa membuktikan bahwa saya omong kosong.

  Saya undang anda untuk mempelajari lembaran hitam Islam dari Quran dan Hadis dengan membaca artikel-artikel yang ditulis dalam website ini oleh para mantan muslim dan transkrip debat antara saya dengan para apologis muslim yang ingin menjelaskan absurditas Islam. Saya undang anda untuk membaca ayat-ayat dari Quran dan Hadis yang saya gunakan untuk mencapai kesimpulan saya.

  Terlebih, saya undang anda untuk meletakkan diri anda pada posisi para korban Islam dan merasakan sendiri kekejian agama palsu ini. Saya ingin anda bertanya pada diri sendiri apakah anda ingin diperlakukan sebagaimana Islam dan muslimin memperlakukan para kafir. Akhirnya, saya undang anda untuk menolak Islam dan bergabung dengan kami, kaum murtad, dan menyelamatkan dunia dari kehancuran oleh Islam.

 3. ABSURDITAS (KETIDAKMASUKAKALAN) HADIS DAN QUR’AN SERTA SANGGAHAN MUSLIM

  Ada dua kategori Muslim:
  yang menerima otentisitas Hadis secara keseluruhan, dan
  mereka yang menolak Hadis, secara sebagian ataupun keseluruhan, karena malu melihat tingkah Muhamad dan mencoba menafsirkan Quran sedemikian rupa sehingga bertentangan artinya dengan isinya, hanya agar dapat diterima oleh otak waras.

  Selama 1200 tahun, koleksi hadis Bukhari dianggap (dan masih tetap) diakui oleh mayoritas Muslim. Selain Quran, Muslim Sunni (khususnya), menganggap hadis sebagai sumber pengarahan. Hadis adalah cerita-cerita kehidupan Muhamad, yang dikumpulkan para pakar dlm abad kedua dan ketiga setelah Hijrah. Yang paling terkenal dan dijadikan pegangan adalah Bukhari dan siswanya yang bernama Muslim. Mereka disebut Sahih (sah, otentik, benar) karena mereka melalui proses yang disebut Ilmu Hadis. Namun, kini ada trend Muslim baru untuk menolak otentisitas hadis. Malah mereka berani menyatakan para penyusun hadis ternama sebagai pembohong (!) dan badut. Padahal, para penyusun hadis cuma menyusun hadis dan tidak patut diberi julukan menyedihkan semacam itu.

  Para pakar muslim dini menerima hadis sebagai Sahih hanya kalau otentisitasnya dibenarkan atas dasar Fann-i-Riwaayat (seni sekwensi narasi) dan Fann-i-Daraayat (seni konkordansi logis). Hadis juga tidak boleh mengkontradiksi Sunnah (biografi Nabi) dan Quran. Saya tidak interes dan kitapun tidak berkwalifikasi utk menentukan metodologi yang digunakan untuk menerima atau menolak Hadis didasarkan Fann-i-Riwaayat. Ini semua cerita-cerita lama. Mereka yang melaporkan sudah mati 1000 tahun yang lalu dan kami tidak dapat mengecek mereka bohong atau tidak. Satu-satunya metoda yang kami miliki untuk menentukan kebenaran (sihhat) sebuah Hadis adalah Fann-i-Daraayat dan kompatibilitasnya dengan Quran.
  Asif Iftikhar menulis :
  “Oleh karena itu, sebuah hadis dapat dianggap sebagai sumber arahan kepercayaan hanya ‘jika dasar hadis itu ada dalam Quran or the Sunnah atau prinsip-prinsip sifat dan intelek manusia. Juga, hadis tidak boleh meng-kontradiksi dasar-dasar ini” (dari The Authenticity of Hadith)

  Ia juga mengatakan :
  “Imam Ibni Ali Jauzee dilaporkan mengatakan :
  ‘Jika kau menemukan hadis yang melawan jalur logika atau prinsip universal, anggaplah hadis itu palsu; pembahasan tentang apakah para narator bisa dipercaya atau tidak adalah percuma saja. Ahadis macam itu harus dicurigai sebagai tidak masuk akal karena tidak memiliki ruang bagi penjelasan. Juga, sebuah hadis dimana kompensasi kolosal dijanjikan bagi kelakuan minim dan sebuah sebuah hadis yang artinya tidak masuk akal (absurd) harus dicurigai.’”

  Dengan menguji sejumlah hadis sesuai dgn “jalur logika” sesuai dengan yang dianjurkan Ibn Ali Jauzee, kami menemukan banyak hadis yang walau diakui sebagai Sahih tetap harus ditolak. Contoh hadis berikut ini :

  Sahih Bukhari Jilid : 3, buku : 43, nomor 652
  Diriwayahkan Abu Huraira:
  Rasulullah mengatakan, “Saat seorang lelaki sedang dlm perjalanan, ia menemui cabang pohon yang berduri dan mencabutnya. Alloh berterima kasih padanya dan mengampuninya.”

  Disini nampaknya, hadiahnya melebihi kelakuan, dan jika kita mau mengikuti nasehat Ibni Ali Jauzee, maka kita harus menganggap hadis ini palsu. Ini mungkin hal kecil, tapi dampaknya luar biasanya. Dengan menyatakan sebuah hadis sahih sebagai TIDAK SAHIH, bagaimana dengan hadis-hadir sahih lainnya ? Ini membuktikan bahwa terlepas dari fakta bahwa 90% Muslim percaya pada hadis Bukhari dan siswanya, Muslim, dan terlepas dari fakta bahwa buku-buku ini dianggap sebagai buku-buku sakral setelah Quran selama lebih dari 1200 tahun, ternyata buku-buku itu tidak dapat dipercaya.

  Nah, mari ambil lagi contoh Hadis lain dan mengujinya dengan ‘jalur logika.’ Tapi kita harus tentukan dulu apa yang dimaksudkan dengan jalur logika. Karena ‘jalur logika’ orang yang sudah dijejali dengan dogma agama, kadang agak berbeda.

  Contoh, adalah logis bahwa wanita dan lelaki, secara umum, memiliki derajad kepandaian yang sama. Memang ada orang tolol dan ada orang pandai, tapi ini tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Tidak pernah ada studi yang mengatakan bahwa otak lelaki lebih pandai dari otak perempuan. Bahkan dalam jenis kelamin yang sama, tidak semua lelaki memiliki derajad intelektualitas yang sama. Dan terlepas dari tingkat intelektualitas anda, semua lelaki atau perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama didepan pengadilan hukum. Tapi logika Muslim lain. Mereka menganggap bahwa hijab memberikan mereka ‘kebebasan.’ Mereka berpikir bahwa ini akan meningkatkan status mereka dan sekali-kali dipukuli suami juga sehat untuk mereka. Mereka percaya bahwa mayoritas dari mereka akan ke neraka karena Muhamad yang bilang.

  Jadi, yang saya maksud dgn ‘jalur logika’ adalah bukan logikanya pengikut agama yang fanatik, tapi logika yang bisa dibuktikan dengan sains.
  1.HADIS TIDAK LOGIS, TAPI DIKUATKAN QURAN. SAHIH APA TIDAK ?

  Nah, marilah kita lihat apakah ada Hadis yang tidak memenuhi jalur logika.

  Sahih Bukhari Jilid : 4, buku : 54, nomor 414
  …” Ia (Muhamad) mengatakan, “Pada mulanya, tidak ada apapun kecuali Alloh, dan lala IA menciptakan TahtaNya. TahtaNya meliputi Lautan dan IA menulis semuanya dalam Buku (di Surga) dan menciptakan Langit dan Bumi.…”

  Nah, bagaimana cerita ini masuk akal ? Kalau pada mulanya ‘tidak ada apapun,’ bagaimana Tuhan busa menciptakan TahtaNya diatas Lautan ? Lautan mana ? Apa yang menopang Lautan itu ? Bukankah bumi yang menopangnya ? Nah, kalau begitu, bagaimana IA menciptakan Bumi setelah duduk-duduk di Lautan ? Bagaimana ‘Langit dan Bumi’ diciptakan setelah Lautan ? Dan bukankah Langit diperlukan untuk menopang Bumi ?

  Jadi hadis diatas jelas tidak masuk akal. Jadi kita bisa mengatakan bahwa hadis itu palsu karena mengkontradiksi jalur logika dan bertentangan dengan prinsip-prinsip universal. Atau tidak ?

  Masalahnya adalah bahwa hadis yang tidak masuk akal itu SESUAI Quran ! Dan seperti yang dikatakan Asif Iftikhar “sebuah Hadis bisa dianggap sebagai sumber arahan agama hanya jika `dasar Hadis itu eksis dalam Quran atau Sunnah”.

  Nahh lho ! Bagaimana kalau memang Quran menguatkan hadis yang tidak masuk akal itu ? Lihatlah ayat-ayat Quran berikut ini :

  [Al Kahf : 86] Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. …

  [Al Kahf :89] Kemudian dia menempuh jalan (yang lain).

  [Al Kahf :90] Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari itu,
  Ini membuktikan bahwa Muhamad benar-benar percaya bahwa bumi adalah ceper/datar dan matahari bergerak dari satu tempat di langit dan terbenam di tempat lain. (Bagi yang mulai bingung : bukan matahari yang bergerak di langit mengitari bumi, tapi bumi yang bergerak di orbitnya, mengitari matahari.)
  Ini bukti lagi bahwa Muhamad menyangka bumi ceper/datar.

  Sahih Bukhari Jilid : 4, buku : 54, nomor 421
  Narrated Abu Dhar:
  Nabi bertanya pada saya saat matahari terbenam, “Tahukah kau kemana matahari pergi (pada saat terbenam)?” Saya menjawab, “Alloh dan RasulNya lebih tahu.” Ia mengatakan, “Matahari bergerak sampai menundukkan diri dibawah TahtaNya dan meminta ijin utk terbit kembali dan setelah diijinkan dan lalu (matahari) akan hendak menundukkan diri tetapi penundukkan dirinya itu tidak diterima dan matahari akan meminta pamit utk melanjutkan perjalanannya tapi tidak diijinkan, melainkan diperintah utk kembali ke tempat asalnya dan setelah itu matahari akan terbit di barat. Dan itulah interpretasi Pernyataan Alloh: “Dan matahari berjalan pada jalan yang sudah ditetapkan. Itulah keputusan (Alloh) sang Maha Kuasa dan Maha Tahu.” ( Yasin : 38)

  OK ! Jadi ini hadis yang dikonfirmasi oleh Quran dan juga disahkan oleh hadis lain, dan sekali lagi ditunjukkan dalam Quran. Tapi apakah hadis ini sesuai dengan sains ? Dengan jalur logika ?? Jelas tidak ! Tetapi hadis itu tidak bertentangan dengan Quran. Jadi, hadisnya ngaco, tetapi tetap Sahih.

  Kalau kita meragukan pemikiran Muhamad tentang bentuk bumi, silahkan baca ayat dibawah ini.

  [An Naba : 6] Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?,
  [An Naba : .7] dan gunung-gunung sebagai pasak?

  “Hamparan” jelas menunjukkan sesuatu yang ceper. Kata Arab yang digunakan dalam Quran adalah Mehad, (tempat tidur). Dan sejauh yang saya pernah lihat, tempat tidur sepertinya selalu ceper. Belum ada tempat tidur yang bulat. Juga, gunung-gunung bukan PASAK yang menghindari bumi bergetar, seperti yang disangka nabi.

  Jadi, apa yang harus dilakukan dengan hadis yang sudah disahihkan dan sesuai dengan ayat-ayat Quran, tapi tidak masuk akal ?

  2.HADIS TIDAK MASUK AKAL, BERTENTANGAN DENGAN QURAN, TAPI TETAP DIPERCAYA MUSLIM ??

  Ada banyak hadis yang menyatakan Muhamad membuat mukjizat. Padahal di Quran, Muhamad mengatakan tidak membuat mukjizat.

  [Ar Ra’d : 7] Orang-orang yang kafir berkata: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu tanda (kebesaran) dari Tuhannya?” Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk

  Jadi secara teori, hadis-hadis yang menyatakan ia membuat mukjizat PALSU, bukan ? Kalau begitu, mengapa Muslim percaya bahwa Muhamad melakukan mukjizat, bisa jalan-jalan ke surga dan bisa meramalkan ciptaan-ciptaan sains masa datang dsb dsb ?

  Pakar ternama, Ali Dashti sendiri bertanya : “Kalau Muhamad memang benar bisa buat mukjizat, membelah bulan, memperbanyak makanan, mengunjungi neraka dan surga pada malam hari dan sebagainya seperti yang tertera dalam hadis, mengapa ia tidak melakukan mukjizat yang lebih berguna, seperti mampu membaca dan menulis ? Apakah masuk akal kalau orang yang bisa melihat dunia akhirat tetapi setelah diberikan kertas dengan tulisan dalam bahasanya sendiri tidak bisa membacanya ? Muslim percaya bahwa Muhamad bisa melihat mata orang dan membaca pikiran orang. Muhamad sendiri mengatakan bahwa kalau ia memimpin solat, ia bisa melihat pengikut dibelakangnya tanpa perlu menoleh. Tapi untuk baca tulis saja, ia tidak bisa ? Diantara semua mukjizat jelimet yang ia buat, bukankah ini mukjizat yang paling sederhana dan paling berguna ?”

  Selain Quran, masih banyak lagi hadis yang menolak kekuatan supernatural Muhamad.
  Sahih Bukhari Jilid : 3, buku : 43, nomor 638
  … nabi mengatakan, “SAYA HANYA MANUSIA BELAKA … ”

  3.HADIS TIDAK MASUK AKAL SEKARANG , TETAPI MASUK AKAL BAGI ORANG JAMAN DULU

  Sahih Bukhari Jilid : 1, buku : 6, nomor 315
  Narrated Anas bin Malik:
  The Prophet said, “At every womb Alloh appoints an angel who says, ‘O Lord! A drop of semen, O Lord! A clot. O Lord! A little lump of flesh.” Then if Alloh wishes (to complete) its creation, the angel asks, (O Lord!) Will it be a male or female, a wretched or a blessed, and how much will his provision be? And what will his age be?’ So all that is written while the child is still in the mother’s womb.”

  Hadis ini sama saja dengan lelucon. Bahwa malaikat harus menunggu dan berdiri didepan rahim, setiap saat seorang lelaki bersenggama dengan isterinya dan sang malaikat sambil menonton, meminta-minta Alloh agar disemprotkan sebutir air mani diatas mukanya, sungguh menggelikan !

  Apakah kita akan menganggap hadis ini palsu ? Jelas hadis ini bertentangan dengan jalur logika. Tapi tunggu dulu ! Hadis ini TIDAK BERTENTANGAN dengan jalur logika ORANG JAMAN DULU, 1400 tahun yang lalu. Jadi, menurut kami tidak masuk akal, tetapi menurut mereka, jelas masuk akal. Jadi, jalur logika siapa yang harus dipakai ?
  Jadi, kita tidak bisa meragukan otentisitas hadis karena tidak sesuai dengan jalur logika kita. Muslim yang menolak Hadis-hadis macam ini lupa bahwa Muhamad adalah rasulnya Alloh dan oleh karena itu ia tidak mungkin salah. Jadi mereka mulai mengevaluasi kembali hadis-hadis yang dalam anggapan mereka dianggap tidak logis. Ini metode yang sangat sepihak.

  Namun karena mayoritas Hadis memang penuh dengan omong kosong, semakin banyak Muslim kini menyatakan bahwa mereka menolak semua hadis dan mengecam si Bukhari dan Muslim yang dihormati selama lebih dari satu millennium. Kasihan betul ! Bukan Bukhari dan Muslim yang menciptakan hadis-hadis ini. Mereka cuma merekam apa yang dikatakan kepada mereka. Bukan salah mereka kalau citra Muhamad jadi jelek karena hadis.

  Memang pasti ada laporan yang palsu, tetapi (mudah-mudahan) kebanyakan adalah benar. Hanya hadis-hadis ini yang kita miliki sebagai sumber cerita kehidupan Muhamad. Kalau bukan dari hadis, dari mana lagi ? Jika kau menolak hadis, bagaiman anda bisa membuktikan bahwa Muhamad pernah eksis ? Bagaimana menentukan jumlah dan cara solat/puasa/haji kalau tidak ada hadis ? Jadi kalau semua cerita dalam hadis ini dipalsukan, bukankah tidak mungkin bahwa QURAN juga bisa dipalsukan dan ISLAM TIDAK LEBIH DARI CERITA OMONG KOSONG ?

  ABSURDITAS QURAN :

  Menyanggah otentisitas hadis karena tidak masuk akal mengantar kita pada problema baru : bagaimana kalau Quran palsu karena sama tidak masuk akalnya dengan hadis ?

  Muslim suka menafsirkan ayat-ayat Quran sesuai dengan keinginan dan keperluan mereka. Ini memang karena Quran tidak masuk akal dan tidak mengandung arti.

  Sebagai orang Iran, saya tahu bahwa kaum Shi’ah adalah yang pertama yang menyadari ketidaksempurnaan Quran. Sufisme juga secara keseluruhan didasarkan pada pemberian tafsiran esoterik (indah) pada Quran. Sufisme memang, par exultance, upaya untuk meng-‘interiorize’ wahyu-wahyu Quran, untuk memisahkan diri dari tafsiran yang legalistik dan menyaring darinya arti mistik dari pertemuan Muhamad dengan Alloh pada malam Mi’raj.

  Imam Ja’far Sadiq dilaporkan telah mengatakan: “Tujuan kami adalah sebuah rahasia (siir) didalam rahasia lain. Rahasia sesuatu yang masih tersembunyi; sebuah rahasia yang hanya bisa diungkapkan oleh rahasia lain. Ini sebuah rahasia tentang sebuah rahasia yang didasarkan pada sebuah rahasia. [Henri Corbin, Historia de la Filosofia Siglo XXI editores. Vol.3 page.253]

  Selain kalimat diatas itu tidak masuk akal, pengertian Sufi ini sendiri mengkontradiksi Quran yang berulang-ulang menyatakan diri sebagai “buku jelas” (Al Maidah :15) “mudah dimengerti” (Ad Dukhan : 58 , Al Qamar : 22 , Al Qamar : 32, Al Qamar : 40) “dijelaskan secara detil” (Al An’Am : 114), “disampaikan secara jelas”, (Al Baqarah :99, Yunus :15 ) dan tanpa “keraguan” didalamnya ( Al Baqarah :1).

  Jadi, jelas Ja’far perlu alasannya (raison d’être) sebagaai Imam. Tentu ia harus meyakinkan orang-orang Shi’ah bahwa Quran adalah sebuah rahasia (siir) yang perlu ditafsirkan. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali mereka yang diberi otoritas dan Ismat (tidak mungkin salah). Oleh karena itu institusi Imamat diperlukan oleh kaum Shi’ah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan kalau tidak ada imam lagi ? Siapa yang akan menafsirkan rahasia-rahasia Quran dan Shariah? Nah, diciptakanlah institusi baru yang dinamakan velayat. Vali adalah sang penjaga Agama. Ia adalah penengah antara Imam Qayeb (Imam yang tersembunyi) dan Umatnya. Tapi siapa yang memberi otoritas kepada para Imam dan para vali ? Tidak siapapun ! Institusi-institusi ini tidak mendapat backing dari Quran. Hadis yang mendukungpun sangat meragukan dan sudah pasti DIPALSUKAN OLEH SHI’AH SENDIRI UNTUK MENGABSAHKAN VERSI MEREKA.

  Aneh bukan bahwa Tuhan mengirimkan arahan kepada manusia dalam bentuk rahasia ? Lelucon macam apa itu ?? Mengapa Tuhan ingin mempermainkan kita ?

  OK. Marilah kita kembali kepada kedua KATEGORI MUSLIM.

  Yang pertama adalah mereka yang membela Muhamad, APAPUN yang ia lakukan. Biar bertentangan dengan kepantasan, keadilan atau kebenaran. Pokoknya Muhamad benar. Sebodo kalau Muhamad yang pada usia setua opa saya (53 tahun), masih juga menikahi bocah yang belum akhil balik, membunuhi para pengritiknya, membunuh masal 900 tawanan perang, melakukan genocide terhdp kaum Yahudi di semenanjung Arab (daerah asal mereka), memperkosa tawanan perang dan meniduri pembantu-pembantu isteri-istrinya. Paling tidak kelompok yang satu ini JUJUR dan tidak membantah terjadinya peristiwa-peristiwa diatas.

  Kelompok kedua adalah mereka yang membantah semua fakta negatif tentang dirinya dan mencoba memutar balikkan bukti agar membuat nabi yang sudah ketahuan bengis ini diterima oleh moralitas dan nilai-nilai masa kini. Ini yang disebut dengan Muslim ‘moderat.’

  Ini dia Muslim-muslim yang menyembunyikan brutalitas yang terkandung dalam Quran. Mereka rajin mengutip ayat-ayat Mekah yang dini saat Muhamad masih lemah, dan menunjukkan ayat-ayat ‘manis:’ “Tidak ada paksaan dalam agama, membunuh satu orang sama saja dengan membunuh seluruh dunia” dan sebagainya. Dan mereka akan menyembunyikan atau mengubah arti ayat-ayat Medinah yang kejam (yang membatalkan ayat-ayat Mekah yang ‘manis’) itu dan memolesnya agar bisa diterima.
  Mayoritas Muslim memang seperti Muslim ‘moderat’ ini dan lebih suka menutup mata mereka (in denial). Penolakan terhadap hadis memang mudah, tetapi penolakan terhadap Quran, agak sulit. Jadi mau tidak mau, satu-satunya jalan bagi mereka adalah : ‘penafsiran kembali.’

  The Submitters ( Salah satu Sekte dalam Islam yang hanya percaya pada Qur’an saja)

  Pada tahun 70an, Muslim Mesir mendapatkan solusi brilyan yang bisa membujuk Muslim-muslim yang terdidik agar tetap jadi Muslim. Namanya adalah Rashed Khalifa. Pada mulanya ia menyatakan telah menemukan mukjizat matematik dalam Quran. Ini dibantah berkali-kali sebagai penipuan terang-terangan.

  Tapi ia kemudian dianggap selebriti oleh Muslim, sampai suatu saat ia menyatakan diri sebagai rasul. Keputusan ini membuat marah para petinggi agama dan ia akhirnya tewas terbunuh ! Tapi sumbangannya penting bagi pembantahan total terhadap hadis dan upanya untuk menerjemahkan Quran, menafsirkannya kembali sehingga dapat menjinakkan pesan-pesan yang intoleran dan biadab dalam Quran, menciptakan gerakan baru diantara para Muslim pseudo-intellectual yang suka berpura-pura bahwa Islam tidak menyerukan pembunuhan kafir yang doyan menumpahkan darah kafir demi jihad.

  Pembantahan mereka atas hadis sama saja dengan membantah sejarah Muhammad. Mereka membantah semua perang, semua pembunuhannya, genocide terhadap Yahudi Medinah, penjarahannya dsb dsb. Serangan-serangannya disebut bela diri. Umur Aisha (yang hanya berusia 9 ketika nabi berusia 53 menidurinya) mereka rubah dan mereka membantah gaya hidup seksual, hedonis dan amoral Muhamad yang tercatat dalam ratusan cerita yang diriwayahkan pengikutnya dan disimpan selama lebih dari seribu tahun. Muslim-muslim penipu ini bertujuan untuk menampilkan Quran sebagai buku modern penuh dengan mukjizat membuat mereka lupa akan segala jalur logika sampai dengan sengaja merubah segala isi Quran dan menafsirkannya dengan cara yang paling absurd demi me-rasionalisasikan absurditasnya.

  Salah seorang malah sampai mencoba meyakinkan saya bahwa kesalahan dalam penghitungan bagian-bagian warisan, sebenarnya bukan sebuah kesalahan, tapi kesalahpengertian. Katanya : bagian 1/3 untuk orang tua + 2/3 bagi puteri2 + 1/8 bagi isteri yang diperintahkan Quran, jumlahnya sebenarnya sama dgn SATU (bukan 1 1/8. Kok bisa ? Dijelaskannya bahwa 1/8 bagian isteri harus datang dari bagian yang 2/3 yang diperuntukkan bagi para puteri. Quran sama sekali tidak menyebutkannya, tapi upayanya dan entusiasmenya untuk membenarkan kesalahan-kesalah dalam Quran benar-benar tidak masuk akal.

  Mereka yang membantah hadis menggunakan surah-surah Quran berkut ini untuk membela pendapat mereka.

  [Yusuf : 111] Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

  dan

  [Luqman : 6] Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Alloh tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Alloh itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

  Sepert dikatakan ayat-ayat diatas, Muhamad dicemoohkan oleh rekan-rekannya dan Qurannya dianggap cerita-cerita tidak masuk akal. Kata ‘cerita’ dalam Arab adalah ‘HADIS.’ Jadi, dalam ayat-ayat ini ia membela wahunya dengan mengatakan bahwa ini bukan cerita (Hadis) yang dibuat-buat olehnya.

  Ketika Muhamad melontarkan kata-kata ini, Bukhari, Muslim dan para kolektor hadis lainnya BELUM LAHIR dan tidak ada cerita atau hadis tentan dirinya. Dalam ayat diatas, ‘nabi’ menolak cerita-cerita atau hadis-hadis PARA KAFIR. Bukan cerita-cerita tentang hidupnya yang belum diceritakan. Tetapi karena ia menggunakan kata “Hadis”, para Muslim pembantah hadis ini menganggapnya sebagai bukti bahwa Muhamad menentang Hadis. Betapa membingungkan !

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: